Monday, October 15, 2012

Artikel Seminar

Salam 1 Malaysia,

Sudahkah anda menyiapkan laporan penyelidikan anda? Jika sudah.... sila rujuk teknik penulisan artikel. Seminar Penyelidikan Tindakan utk PGSR ambilan 2008 mungkin di adakan dlm bulan November ini.

Thursday, August 4, 2011

Panduan Penyediaan Laporan Penyelidikan

PELAPORAN

1.0 PENDAHULUAN
Refleksi pengalaman yang lalu / Refleksi Sorotan Literatur
> Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian amat jelas
> Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus amat berkesan
> Membincangkan secara mendalam andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P

> Membincangkan secara amat terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan


2.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN
• Tinjauan Masalah
• Analisis Tinjauan Masalah

> Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan amat baik dan jelas

> Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria berikut:
• Kebolehtadbiran
• Kepentingan
• Kebolehgunaan
• kawalan
• kolaborasi
• kerelevanan kepada sekolah

> Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan amat jelas

> Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara amat terperinci

3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN
> Pernyataan objektif kajian tindakan dapat dinyatakan dengan amat jelas 3 perkara berikut
• fokus
• tindakan
• pencapaian tindakan

> Soalan kajian amat relevan dengan objektif kajian


4.0 KUMPULAN SASARAN

> Memerihalkan ciri-ciri responden secara amat terperinci
• bilangan
• jantina
• nama kelas/jawatan
• prestasi akademik
. ciri-ciri unik yang lain

> Memperincikan langkah-langkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan amat jelas

5.0 TINDAKAN
5.1 Prosedur Tindakan
> Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan amat jelas

5.2 Cara Mengumpul Data

> Kaedah pengumpulan data yang amat sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan

> Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan amat terperinci dan dilampirkan


6.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA
> Kaedah analisis data amat sesuai bagi data yang dikumpul
> Analisis data telah dijelaskan dengan amat baik
> Menginterpretasi semua data dengan amat lengkap

7.0 DAPATAN
> Dapatan kajian yang dilaporkan amat sesuai dengan soalan kajian .
> Menghubungkaitkan kajian lepas dengan dapatan kajian secara amat jelas

8.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA
> Dapat menilai tindakan yang diambil secara kritis
> Cadangan untuk kajian lanjutan dibincangkan dengan amat jelas.

9.0 PENGOLAHAN/ KEJELASAN PENULISAN
> Kesemua isi telah diolah dengan amat baik
> Urutan idea yang teratur
> Penggunaan bahasa amat sesuai dengan penulisan ilmiah
> Unsur refleksi amat jelas

10.0 SENARAI RUJUKAN
> Menyenaraikan lebih daripada 10 rujukan yang berkaitan
> Penulisan rujukan adalah konsisten dengan gaya rujukan American Psychological Association (APA)
> Semua rujukan yang digunakan amat relevan dan berkredibiliti


Format Penyelidikan Tindakan II

PANDUAN FORMAT PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

Nama penyelidik
Nama Institusi / Sekolah
Isi Kandungan

1.0 PENDAHULUAN
Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu / Refleksi sorotan Litratur

2.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN

• Tinjauan Masalah
• Analisis Tinjauan Masalah

3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN

4.0 KUMPULAN SASARAN

5.0 TINDAKAN

5.1 Prosedur Tindakan

5.2 Cara Mengumpul Data


6.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

7.0 DAPATAN

8.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Senarai Rujukan
Lampiran

Independent Self Study

ISL 1
Melayari internet dan muat turun bahan berkaitan dengan tinjauan literatur berkaitan dengan topik kajian.

ISL 2
Mencari maklumat tentang cara pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah.

ISL 3
Melayari internet dan muat turun bahan berkaitan dengan analisis dan interpretasi data.

ISL 4
Melayari internet dan muat turun bahan berkaitan dengan analisis dan interpretasi data.

ISL 5
Melayari internet dan muat turun bahan berkaitan dengan analisis dan interpretasi data.
Mencari maklumat tentang cara penulisan akademik.

ISL 6
Melayari internet dan membuat rujukan daripada APA tentang membuat rujukan dan bibliografi.
Melayari internet dan membuat rujukan tentang format laporan penyelidikan tindakan

ISL 7
Perbincangan kumpulan tentang cara mengorganisasi seminar penyelidikan tindakan

ISL 8
Perbincangan kumpulan tentang cara mengorganisasi seminar penyelidikan tindakan.

ISL 9
Perbincangan kumpulan tentang pengurusan seminar penyelidikan tindakan.

ISL 10
Perbincangan kumpulan tentang pengurusan seminar penyelidikan tindakan.

ISL 11
Perbincangan kumpulan tentang dokumentasi kertas penyelidikan tindakan.

ISL 12
Perbincangan kumpulan tentang dokumentasi kertas penyelidikan tindakan.

ISL 13
Perbincangan kumpulan tentang dokumentasi kertas penyelidikan tindakan

Panduan Kursus

Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah dan menulis draf laporan

• Konteks/ latar belakang kajian
• Tinjauan literatur
• Fokus/ aspek amalan bagi penambahbaikan
• Pelan tindakan

Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah dan menulis draf laporan
• Pelaksanaan pelan tindakan
• Pengumpulan data
• Analisis data
• Huraian data
• Membuat kesimpulan
• Refleksi dan implikasi
• Pelan bagi tindakan susulan
• Sumber rujukan:American Psychological Association (APA)

Menyiapkan laporan penyelidikan tindakan • baca draf laporan
• kaji semula draf
• murni/edit draf
• baca semula (proof-read) draf
• Laporan akhir

Organisasi seminar penyelidikan tindakan • Tema seminar
• Jawatankuasa seminar
• Tempat seminar
• Kos seminar
• Publisiti/penantaran

Organisasi seminar penyelidikan tindakan • Memilih dan mengedit kertas penyelidikan tindakan


Organisasi seminar penyelidikan tindakan
• Memilih dan mengedit kertas penyelidikan tindakan

Organisasi seminar penyelidikan tindakan • Merancang persembahan kertas penyelidikan tindakan dalam seminar

Seminar penyelidikan tindakan
• Persembahan kertas penyelidikan tindakan dalam seminar

Prosedur dan dokumentasi penerbitan kertas penyelidikan tindakan • Kumpul semua kertas penyelidikan tindakan
Murnikan semua kertas penyelidikan tindakan berdasarkan maklumbalas membina daripada seminar
Dokumen semua penemuan dari kertas penyelidikan tindakan

Pengenalan

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan.

This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

RBT 3115 Penyelidikan Tindakan II
Di mana ada kemahuan , di situ ada jalan......